آموزش

لاگین با شماره موبایل ووکامرس بدون افزونه

ورود مشتری و اعضای سایت با شماره موبایل در بخش حساب کاربری ووکامرس و وردپرس

add_filter('woocommerce_login_credentials','woocommerce_login_credentials', 10, 1);
function woocommerce_login_credentials($creds){

  $username = trim( $_POST['username'] );
  if (is_numeric($username)){ // assumes only numeric are allowed. You can do your own logic here.
    $user = get_users(array(
      'meta_query' => array(
        array(
          'key'   => 'billing_phone',
          'value'  => $username,
          'compare' => 'LIKE',
        ),
      )
    ));
    $creds['user_login'] = $user[0]->data->user_login;
  }
  return $creds;
}

نوشته های مرتبط