نمایش ستاره امتیازدهی و برابری ارتفاع محصولات ووکامرس

نمایش ستاره امتیازدهی محصولات ووکامرس به صورت همیشگی، چه محصول امتیاز داشته باشه چه نداشته باشه.

نداشته باشه ستاره خالی نمایش میده و باعث میشه کادر همه محصولات در صفحه فروشگاه و آرشیو محصولات یک دست باشه.

function filter_woocommerce_product_get_rating_html( $rating_html, $rating, $count ) { 
    $rating_html  = '<div class="star-rating">';
    $rating_html .= wc_get_star_rating_html( $rating, $count );
    $rating_html .= '</div>';

    return $rating_html; 
};  
add_filter( 'woocommerce_product_get_rating_html', 'filter_woocommerce_product_get_rating_html', 10, 3 );